fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

Dla kogo?

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest organizowany dla osób, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych, a szkolą młodocianych pracowników we wszelkiego rodzaju zakładach pracy. Kurs daje również odpowiednie przygotowanie pracodawcom i pracownikom, instruktorom, wykładowcom i trenerom różnych umiejętności do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu wobec uczniów, kursantów, stażystów, praktykantów oraz pracowników.

Po co?

Uczestnik kursu pedagogicznego uzyskuje zarówno wiedzę z zakresu aktów prawnych, przepisów bhp, psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy, jak i umiejętności organizowania zajęć nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, doboru zasad i metod nauczania, planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w toku przyuczenia, prawidłowego realizowania instruktażu, oceniania i kontrolowania osiągnięć, itp.

Absolwenci kursu pedagogicznego składają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora kształcenia i otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

O czym?

W działaniach instruktora praktycznej nauki zawodu wiedza psychologiczna stanowi istotny składnik. Tematy przystosowania pracy do człowieka, przystosowania człowieka do pracy oraz przystosowania człowieka do pracy z innymi ludźmi dokładnie odzwierciedlają cel kursu. Zdobyta wiedza pedagogiczna rozpatrywana w kontekście teorii wychowania i zagadnień związanych z pedagogiką pracy daje podstawy do zgłębiania kolejnych tematów, tj. dydaktyki kształcenia zawodowego i metodyki nauczania zajęć praktycznych w formie teorii, jak i praktyki.

Jakie wymagania:

 • ukończony 18 rok życia
 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

Uczestnicy kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:

 • ukończony 18 rok życia
 • świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,
 • świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego
 • świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Czy warto?

W myśl podstawy prawnej, o której mowa poniżej, nie tylko warto, ale jest to wymóg, a w Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata-Lingwista” zawsze warto!

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).