Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Biuro i administracja

Szkolenia i BHP dla pracowników oraz osób kierujących pracownikami

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Przeszkolenie pracodawców w zakresie BHP
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrona pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy
Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Przeszkolenie pracowników administracyjno – biurowych w zakresie BHP
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • BHP w Prawie Pracy
 • Ergonomia stanowisk pracy i problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej
 • Sytuacje kryzysowe i postępowanie w razie wypadków
Szkolenia BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Przeszkolenie pracowników stanowisk robotniczych w zakresie BHP
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Przepisy i zasady BHP związane z wykonywaną pracą
 • Zagrożenia związane z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń
Szkolenia BHP dla pracowników służby zdrowia

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Przeszkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie BHP
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych
 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
Pracownik administracyjno - biuowy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu organizacji pracy biurowej, obsługi klienta oraz urządzeń biurowych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Organizacja pracy biurowej i obsługa klientów
 • Wyposażenie stanowiska pracy w biurze
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Obsługa komputera i Internetu
 • Podstawy rachunkowości
 • Zagadnienia kadrowo – płacowe
Nowoczesne techniki biurowe

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego sekretariatu oraz obsługi urządzeń biurowych i komputera
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Zasady funkcjonowania nowoczesnego sekretariatu
 • Planowanie i organizacja pracy
 • Organizacja obiegu dokumentów i informacji
 • Urządzenia, przybory i materiały biurowe, klasyfikacja i wykorzystanie
 • Obsługa urządzeń biurowych (komputer, telefon, fax, ksero, niszczarka i in.)
 • Przygotowanie dokumentów, zestawień, raportów i prezentacji (word, excel, power point)
 • Zasady korespondencji i redagowania pism
Profesjonalna sekretarka - asystentka zarządu

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu oraz biura zarządu z elementami prawa, kadr, płac i ZUS
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Organizacja i techniki pracy biurowej
 • Techniki komunikacji interpersonalnej
 • Tworzenie i obieg dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zasady korespondencji biurowej
 • Kultura zawodu
 • Etyka biznesu
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Archiwizacja dokumentów
 • Wybrane zagadnienia prawne
 • Kadry i płace
 • Rozliczenia z ZUS
Asystentka managera z językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zarządzania sekretariatem wraz z elementami prawa, rachunkowości, marketingu oraz z nauką wybranego języka obcego
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Trening komunikacji interpersonalnej
 • Elementy wizażu i stylizacji
 • Kultura i etyka pracy biurowej
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Wybrane zagadnienia prawne
 • Dokumentacja i schemat organizacyjny firmy
 • Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i marketingu
 • Zarządzanie zespołem podległych sekretarek
 • Nauka wybranego języka obcego – słownictwo, gramatyka, wymowa, komunikacja, pisanie i redagowanie pism
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.