Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Umiejętności społeczno – zawodowe

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie aktywizujące dla osób poszukujących pracy.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy (CV, list motywacyjny)
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Znaczenie autoprezentacji w poszukiwaniu zatrudnienia
 • Umiejętność poszukiwania właściwej oferty pracy
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Rynek pracy
 • Formy zatrudnienia
 • Określenie indywidualnych planów działań
Równość szans kobiet i mężczyzn w procesie obsługi klienta oraz w projektach unijnych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla pracowników urzędów, stowarzyszeń, fundacji oraz osób odpowiedzialnych za pisanie i realizację projektów unijnych dające konkretną wiedzę oraz poszerzające kompetencje w odniesieniu do zasady równości szans.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Rola kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – zawodowym
 • Płeć, równość, stereotyp, dyskryminacja
 • Płeć biologiczna a płeć kulturowo – społeczna (gender)
 • Równość płci w programach operacyjnych
 • Krajowy system monitorowania równości kobiet i mężczyzn
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.