Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Rarchunkowość

Samodzielny księgowy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia rachunkowości w małej firmie.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • podstawy i organizacja rachunkowości
 • zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • rozrachunki i roszczenia
 • aktywa trwałe
 • wynagrodzenia
 • środki pieniężne i rachunki bankowe
 • obrót towarowy i materiałowy
 • podatek od towarów i usług
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat, deklaracje do US
Rachunkowość małej firmy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia rachunkowości w małej firmie.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości w małych przedsiębiorstwach,
 • Dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Dokumentacja pracownicza i świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 • Współpraca przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu „Płatnik”,
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • Nauka obsługi programu typu „Rewizor GT”,
 • Warsztaty praktyczne
Kadry i płace

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi finansowo kadrowej.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Kodeks Pracy.
 • Rodzaje umów z pracownikami
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Dokumentacja osobowa pracowników.
 • Wynagrodzenie pracowników i ich naliczanie. Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia listy płac.
 • Rodzaje składek ZUS  i sposoby naliczania
 • Program Płatnik – transmisja danych do ZUS
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.