Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Medyczno – opiekuńcze

Pomoc dentystyczna

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu asystowania lekarzowi dentyście i utrzymaniu gabinetu w gotowości do pracy.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Asystowanie lekarzowi dentyście w czasie wykonywanie zabiegów dentystycznych
 • Przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym
 • Prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • Komunikowania się z pacjentem
 • Użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Znaczenie pomocy przedmedycznej
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • Ogólne wiadomości o budowie ciała człowieka
 • Łańcuch pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Sprawdzenie stanu poszkodowanego
 • Zapewnienie sobie pomocy, wezwanie służb ratowniczych
 • Pierwsza pomoc u nieprzytomnych
Masaż klasyczny I, II i III stopnia

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykonywania masażu klasycznego.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wskazania i przeciwwskazania do masaży; Wpływ masażu na organizm człowieka.
 • Omówienie masażu w jednostkach chorobowych
 • Techniki masażu klasycznego
 • Techniki masażu segmentarnego.
 • Techniki masażu sportowego.
 • Techniki masażu limfatycznego.
 • Techniki masażu izometrycznego i kontralateralnego.
 • Techniki masażu próżniowego.
 • Techniki masażu w jednostkach chorobowych
Opiekun medyczny

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z  zakresu świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z wybranym językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu przygotowania  do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, somatycznych i niesamodzielnych. Opcjonalnie z nauką wybranego języka obcego.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Prawne aspekty opieki nad osobami chorymi i starszymi; bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Sytuacja konfliktowe w procesie opieki nad osobą chorą i starszą
 • Etyka zawodowa
 • Opieka nad chorym w starszym wieku, Wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego
 • Zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne
 • Podstawy higieny
 • Dietetyka i zasady żywienia osób starszych i chorych,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • Organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa,  elementy terapii zajęciowej
 • Nauka wybranego języka obcego
Opiekun w domu pomocy społecznej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczo – wspierających osoby podopieczne.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Podstawy opieki i usługi opiekuńcze
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Aktywizacja osoby podopiecznej i elementy terapii zajęciowej
 • Trening umiejętności społecznych
Opiekunka dziecięca z wybranym językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i wspierających rozwój dziecka. Opcjonalnie z nauką wybranego języka obcego.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
 • Podstawy wychowania i wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Nauka wybranego języka obcego
Opiekunka środowiskowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Warsztaty terapii zajęciowej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie w zakresie świadczenia usług terapii zajęciowej oraz wspierania usług opiekuńczych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
 • Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami
 • Dokumentacja terapii zajęciowej
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.